(028) 39 328 328 - 0909 026 118

ĐỌNG MÃI HÌNH BÓNG NGƯỜI (phần 2)

Chuyến hành trình tìm về một huyền thoại, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thời gian họat động cách mạng ở THÁI LAN do công ty TST TOURIST tổ chức.